Eesmärgid

KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
1.
Klubi tegevuse eesmärkideks on:
1.1.
Tehnikaspordi edendamine ja propageerimine, täiskasvanutele tehnikaspordi harrastamiseks võimaluste loomine ning noorte kaasamine ja juhendamine.
1.2.
Murdmaasõidukitest huvitatute ühendamine, teadmiste vahendamine ja kogumine nimetatud sõidukite kohta.
1.3.
Murdmaasõidukitega seonduvate tegevuste propageerimine ja oma tegevuse kandepinna laiendamine

1.4.
Klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine.
1.5.
Klubi liikmete ühiste huvide esindamine riigi- ja omavalitsusasutuste ning täitev-, seadusandlike- ja kohtuvõimudega suhtlemisel.
1.6.
Mootorsõidukite, nende varuosade ja lisavarustuse taaskasutamise ning keskkonnasõbraliku käitlemise propageerimine. Igakülgne antud valdkonnale kaasa aitamine ja tegevuseks soodsate tingimuste loomine.
2.
Eesmärkide täitmiseks Klubi:
2.1.
Hangib ja kogub murdmaasõidukeid puudutavat informatsiooni ja sõidukeid.
2.2.
Tegeleb aktiivselt valdkonna tutvustamisega
2.3.
Korraldab oma liikmete tegevust, organiseerib võistluseid ja üritusi, korraldab huvilistele ja oma liikmetele alaga seonduvat välja- ja täiendõpet, hangib koolitusteks metoodilisi materjale.
2.4.
Nõustab ja abistab tehniliselt, abistab erialase- ja tehnilise kirjanduse ning varuosade hankimisel.
2.5.
Arendab koostööd teiste riikide sama valdkonnaga seotud klubide ja organisatsioonide, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal tegevuse edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks.
2.6.
Loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara kasutamiseks, võistlustel osalemiseks ning varustuse hankimiseks.

2.7.
Viib tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

Go to top